Staż zawodowy w Portugalii – ogłoszenie o naborze

Post Image

 

Związek Młodzieży Wiejskiej w konsorcjum z Zespołem Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach oraz Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach realizują projekt nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000010354 wdrażany zgodnie z akredytacją nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095208. Projekt realizowany ramach AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Celami współpracy konsorcjum są:
- Poprawa kształcenia przyszłych absolwentów wyposażonych w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz społeczne, przygotowanych do pracy zarówno w kraju jak i za granicą,
- Wzmocnienie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego,
- Udzielanie wielowymiarowego wsparcia osobom uczącym się,
- Budowa potencjału merytorycznego kadry szkoły dla zapewnienia samodzielności projektowej.

Głównym działaniem w projekcie jest 2-tygodniowy staż zawodowy dla 16 uczniów ZS nr 1 w Bratoszewicach w portugalskich firmach reprezentujących branże zgodne z profilem nauczania.

W ramach wsparcia uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:

- wsparcie w zakresie przygotowania do mobilności (szkolenia językowe, pedagogiczne, kulturowe),
- organizację programu stażu oraz programu kulturowego,
- transport na trasie Polska – Portugalia – Polska,
- zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,
- ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
– zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz zawartymi w nim kryteriami dostępu,
– dostarczyć wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 08.09.2022 r.

Załączniki:
a) Regulamin rekrutacji,
b) wzór formularza zgłoszeniowego dla osób uczących się,
c) wzór formularza zgłoszeniowego dla absolwentów,
d) wzór CV w języku polskim,
e) wzór CV w języku angielskim,
f) wzór listu motywacyjnego,
g) oświadczenie o ochronie prywatności.