Staż zawodowy w Portugalii – ogłoszenie o naborze

Post Image

 

Związek Młodzieży Wiejskiej w konsorcjum z Zespołem Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach oraz Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach realizują projekt nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000068535 wdrażany zgodnie z akredytacją nr 2020-1-PL01-KA120-VET-095208. Projekt realizowany ramach AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Celami współpracy konsorcjum są:

 • Poprawa kształcenia przyszłych absolwentów wyposażonych w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz społeczne, przygotowanych do pracy zarówno w kraju jak i za granicą,
 • Wzmocnienie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego,
 • Udzielanie wielowymiarowego wsparcia osobom uczącym się,
 • Budowa potencjału merytorycznego kadry szkoły dla zapewnienia samodzielności projektowej.

Głównym działaniem w projekcie jest 2-tygodniowy staż zawodowy dla 13 uczniów ZS nr 1 w Bratoszewicach w portugalskich firmach reprezentujących branże zgodne z profilem nauczania.

W ramach wsparcia uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:

 • wsparcie w zakresie przygotowania do mobilności (szkolenia językowe, pedagogiczne, kulturowe),
 • organizację programu stażu oraz programu kulturowego,
 • transport na trasie Polska – Portugalia – Polska,
 • zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,
 • ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu.

 

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:

 • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz zawartymi w nim kryteriami dostępu,
 • dostarczyć wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 18.04.2023 r.

Załączniki:
a) Regulamin rekrutacji,
b) wzór formularza zgłoszeniowego dla osób uczących się,
c) wzór formularza zgłoszeniowego dla absolwentów,
d) Wzór CV w języku polskim,
e) Wzór CV w języku angielskim,
f) Wzór listu motywacyjnego,
g) Oświadczenie o ochronie prywatności.