Staż zawodowy w Portugalii – ogłoszenie o naborze

Post Image

 

Związek Młodzieży Wiejskiej w konsorcjum z Zespołem Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach oraz Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach realizują projekt nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000142398 wdrażany zgodnie z akredytacją nr 2020-1-PL01-KA120- VET-095208. Projekt realizowany ramach AKCJI 1 (KA121-VET) Mobilność uczniów i kadry, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Celami współpracy konsorcjum są:
- Poprawa kształcenia przyszłych absolwentów wyposażonych w odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz społeczne, przygotowanych do pracy zarówno w kraju jak i za granicą,
- Wzmocnienie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego,
- Udzielanie wielowymiarowego wsparcia osobom uczącym się,
- Budowa potencjału merytorycznego kadry szkoły dla zapewnienia samodzielności projektowej.

Głównym działaniem w projekcie jest 2-tygodniowy staż zawodowy dla 22 uczniów ZS nr 1 w Bratoszewicach w portugalskich firmach reprezentujących branże zgodne z profilem nauczania.

W ramach wsparcia uczestnik mobilności otrzymuje nieodpłatnie:
- wsparcie w zakresie przygotowania do mobilności (szkolenia językowe, pedagogiczne, kulturowe),
- organizację programu stażu oraz programu kulturowego,
- transport na trasie Polska – Portugalia – Polska,
- zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie trwania stażu,
- ubezpieczenie: na czas podróży i pobytu.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
– zapoznać się z Regulaminem rekrutacji oraz zawartymi w nim kryteriami dostępu,
– dostarczyć wypełniony oraz podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z pozostałymi załącznikami do sekretariatu szkoły w wyznaczonym terminie.

Termin naboru formularzy zgłoszeniowych upływa z dniem 03.10.2023 r.

Załączniki: