1. O EGZAMINIE ZAWODOWYM:
  2. HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH ROK SZKOLNY 2021/2022

    Zestawienie zdających styczeń 2022

klasa

typ kształcenia

kwalifikacja

termin egzaminu

pisemny

praktyczny

III po szkole podstawowej

Technik żywienia i usług gastronomicznych
343404

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

2-7 czerwca 2022r.

1-19 czerwca 2022r.

III po gimnazjum

Technik żywienia i usług gastronomicznych
343404

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

2-7 czerwca 2022r.

1-19 czerwca 2022r.

IV

Technik żywienia i usług gastronomicznych
343404

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

11 stycznia 2022r.

10 stycznia 2022r.

21 czerwca 2022r. (termin poprawkowy)

20 czerwca 2022r. (termin poprawkowy)

III po szkole podstawowej

Technik logistyk
333107

SPL.01 Obsługa magazynów

 

2-7 czerwca 2022r.

1 czerwca 2022r.

III po gimnazjum

Technik logistyk
333107

SPL.01 Obsługa magazynów

2-7 czerwca 2022r.

1 czerwca 2022r.

IV

Technik logistyk
333107

AU.32 Organizacja transportu

 

11 stycznia 2022r.

10 stycznia 2022r.

21 czerwca 2022r. (termin poprawkowy)

20 czerwca 2022r. (termin poprawkowy)

III po gimnazjum

Technik mechatronik
311410

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń systemów mechatronicznych

2-7 czerwca 2022r.

2-19 czerwca 2022r.

IV

Technik mechatronik
311410

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

11 stycznia 2022r.

12-14 stycznia 2022r.

20 czerwca 2022r. (termin poprawkowy)

27-29 czerwca 2022r.(termin poprawkowy)

III po szkole podstawowej

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
311515

ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

     2 -7 czerwca 2022r.

3-19 czerwca 2022r.

III po gimnazjum

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
311515

ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

      2-7 czerwca 2022r.

3-19 czerwca 2022r.

IV

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
311515

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

11 stycznia 2022r.

10 stycznia 2022r.

21 czerwca 2022r. (termin poprawkowy

20 czerwca 2022r. (termin poprawkowy)

KKZ

Pszczelarz
612302

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

11-15 stycznia 2022r.
(termin dodatkowy:
1 lutego 2022r.)

12-22 stycznia 2022r.
(termin dodatkowy:
2 lutego 2022r)

2-7 czerwca 2022r.
(termin dodatkowy:
22 czerwca 2022r).

3-19 czerwca 2022r.
(termin dodatkowy:
29 czerwca 2022r.)

KKZ

Rolnik
613003

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

11-15 stycznia 2022r.
(termin dodatkowy:
1 lutego 2022r.)

12-22 stycznia 2022r.
(termin dodatkowy:
2 lutego 2022r)

2-7 czerwca 2022r.
(termin dodatkowy:
22 czerwca 2022r).

3-19 czerwca 2022r.
(termin dodatkowy:
29 czerwca 2022r.)

 

Harmonogram egzaminów zawodowych w cyklu kształcenia

Klasa

Nazwa kwalifikacji

Termin

IV Technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum

TG.16 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Styczeń 2022r.

III Technik żywienia i usług gastronomicznych po gimnazjum

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Czerwiec 2022r.

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Styczeń 2023r.

IV Technik logistyk po gimnazjum

AU.32 Organizacja transportu

Styczeń 2022r.

III Technik logistyk  po gimnazjum

SPL.01 Obsługa magazynów

Czerwiec 2022r.

SPL. 04 Organizacja transportu

Styczeń 2023r.

IV Technik mechatronik po gimnazjum

EE.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Styczeń 2022r.

III Technik mechatronik po gimnazjum

ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń systemów mechatronicznych

Czerwiec 2022r.

ELM.21 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Styczeń 2023r.

IV Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po gimnazjum

MG.42 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Styczeń 2022r.

III Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po gimnazjum

ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Czerwiec 2022r.

ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Styczeń 2023r.

Klasy I-III Technik żywienia i usług gastronomicznych po szkole podstawowej

HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań

Czerwiec w klasie III

HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Styczeń w klasie V

Klasy I-III Technik logistyk po szkole podstawowej

SPL.01 Obsługa magazynów

Czerwiec w klasie III

SPL. 04 Organizacja transportu

Styczeń w klasie V

Klasy I-II Technik informatyk po szkole podstawowej

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci
komputerowych

Czerwiec w klasie III

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Styczeń w klasie V

Klasy I-III Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po szkole podstawowej

ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Czerwiec w klasie III

ROL.08 Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Styczeń w klasie V

 

3. DEKLARACJE  DO POBRANIA

4. EGZAMIN FORMUŁA 2019- kwalifikacje HGT.02, SPL.01, ELM.03, ROL.02 - ( egzamin w sesji lato 2022)

5. EGZAMIN FORMUŁA 2017- kwalifikacje TG.16, AU.32, EE.21, MG.42- (egzamin w sesji zima 2022)

6. INFORMACJA O OPŁATACH NA EGZAMIN

http://oke.lodz.pl/info.php?i=285

7. WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do wniosku należy dołączyć:

  • Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania
  • inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

    Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

więcej o wydawaniu dyplomów: http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dyplomu

       

8. PRZYDATNE LINKI

http://oke.lodz.pl/
https://cke.gov.pl/
https://arkusze.pl/
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/