Egzamin zawodowy (nowy)

 

HARMONOGRAM SESJI MAJ-LIPIEC 2017


Kwalifikacja

Egzamin pisemny

Egzamin praktyczny

Uwagi

EGZAMIN ZAWODOWY NOWY

A.30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

20 czerwca 2017 r.
godz. 10.00
60 min

26 czerwca 2017 r.
godz. 16.00
120 min – dokumentacja

 

A.31
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

20 czerwca 2017 r.
godz. 12.00
60 min

26 czerwca 2017 r.
godz. 9.00
120 min – dokumentacja

 

E.18
Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych

20 czerwca 2017 r.
godz. 12.00
60 min

26 czerwca 2017 r.
godz. 9.00
180 min – dokumentacja

 

R.03
Prowadzenie produkcji rolniczej

20 czerwca 2017 r.
godz. 10.00
60 min

26,27,28,29,30
czerwca 2017 r.

godz. 9.00 i 15.00
180 min – wykonanie

(w tym KKZ )

Na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 

R.04
Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

20 czerwca 2017 r.
godz. 10.00
60 min

29 i 30
czerwca 2017 r.

godz. 8.00, 12 i 16.00
180 min – wykonanie

KKZ

Na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

R.16
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

-----------

26 czerwca 2017 r.
godz. 13.00
180 min – dokumentacja

 

 

absolwent

 

T.06
Sporządzanie potraw i napojów

20 czerwca 2017 r.
godz. 10.00
60 min

 

27 czerwca 2017 r.
godz. 8.00; 12.00
i 16.00

120 min – wykonanie

 

Na egzaminie praktycznym jest obecny Egzaminator

 

 

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 

 

  • W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

  •  W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dyplomu
w formacie doc 
w formacie pdf


Do wniosku należy dołączyć:
- Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania
- inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.


Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

więcej o wydawaniu dyplomów  
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

 

 

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy”
 O EGAMINIE   


 INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH  


DEKLARACJE

 

KOMUNIKATY I INFORMACJE

 

INFORMATORY