Egzamin zawodowy (nowy)

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE - sesja 181 styczeń-luty 2018

 

WYDAWANIE DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE

  • W przypadku absolwentów szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, którzy otrzymali świadectwo ukończenia tej szkoły w bieżącym roku szkolnym i uzyskali świadectwo potwierdzające ostatnią kwalifikację w wyodrębnioną danym zawodzie – wniosek o wydanie dyplomu składa dyrektor szkoły.

  •  W przypadku absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z lat ubiegłych i absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – wniosek o wydanie dyplomu składa zdający - bezpośrednio do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi.

Do pobrania:

Wniosek o wydanie dyplomu

       


Do wniosku należy dołączyć:

  • Poświadczone za zgodność z oryginałem (przez szkołę)świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
  • świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie, w przypadku świadectw wydanych przez OKE w Łodzi należy podać numer świadectwa i datę wydania
  • inne dokumenty, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

  • Uwaga! Wniosek należy dostarczyć do siedziby OKE w Łodzi osobiście lub przesłać pocztą. Nie przyjmujemy wniosków przesłanych pocztą elektroniczną lub faxem.

więcej o wydawaniu dyplomów  
http://www.oke.lodz.pl/info.php?i=275

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie „nowy”

 O EGAMINIE   


 INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH  


DEKLARACJE

 

KOMUNIKATY I INFORMACJE

 

INFORMATORY