Sporządzanie potraw i napojów

 

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 • przechowywania żywności;
 • sporządzania potraw i napojów (w tym wyrobów cukierniczych)
 • ekspediowania potraw i napojów

Liczba godzin kształcenia zawodowego:
Okres nauczania: 24 zjazdy, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co 2 tygodnie sobota, niedziela

 

Plan nauczania przedmiotowego:

 • przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym: technika i bezpieczeństwo
   w gastronomii, podstawy działalności gospodarczej w gastronomii, język obcy zawodowy, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem.
 • przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym: pracownia gastronomiczna - zajęcia praktyczne.

 

Dodatkowe kwalifikacje:

  • Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację. 
  • Słuchacz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskaćtytuł KUCHARZAa po uzupełnieniu kwalifikacjiT.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznychoraz wykształcenia średniego/jeżeli nie posiada*/może uzyskać dyplom TECHNIKA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • Słuchacz po ukończeniu kursu może pracować w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach lub może prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.
  • Zawód pożądany we wszystkich krajach UE.