Plan zajęć KKZ mechanik operator M.01 sem III 2019

Plan zajęć KKZ R.04 pszczelarz sem III 2019 grupa 1

Plan zajęć KKZ R.04 pszczelarz sem III 2019 grupa 2


 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych  (KKZ):

 • PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ
 • PROWADZENIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIEJ

Kursy są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, której program uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie KKZ umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.


PO UKOŃCZENIU KKZ otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu kursu, zaś po zdaniu egzaminu- świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie w zakresie danej kwalifikacji.


Termin rekrutacji do 30 września 2019 r.


W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszenia, podpisać skan  i przesłać na adres szkoły zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl lub fax 42 719-66-77.

Formularz zgłoszenia na kurs (deklaracja uczestnictwa)

Wniosek na kurs kwalifikacyjny (składany po zakwalifikowaniu na kurs)

Przewidywany termin rozpoczęcia kursu styczeń 2020 r.

 


Deklaracje do pobrania:

R.03 dla słuchaczy KKZ
R.04 dla słuchaczy KKZ
M .01 dla słuchaczy KKZ
Wzór deklaracji

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU, KTÓRZY UKOŃCZYLI KKZ

Osoby, które ukończyły KKZ i

  • nie złożyły deklaracji na egzamin zawodowy w sesji letniej 2017
  • nie przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (lub jakieś części pisemnej/ praktycznej)
  • ponownie przystępują do egzaminu zawodowego

mogą złożyć deklaracje na kolejne sesje wraz z  zaświadczeniem o ukończeniu kursu zawodowego, ale  nie później niż 4 miesiące przed ogłoszonym terminem egzaminu (sesje egzaminacyjne są w okresie styczeń-luty i maj-czerwiec). Szczegółowe terminy egzaminów ogłaszane są przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 


Osoby, które ukończyły KKZ  w naszej szkole powinny złożyć deklarację i zaświadczenie o ukończeniu kursu dyrektorowi OKE w Łodzi, ale proszę dopytać się w OKE właściwej dla Państwa miejsca zamieszkania być może będziecie Państwo mogli tam złożyć deklaracje i tam zdawać egzamin zawodowy.

 

Elżbieta Czesny

 


Prezentacja do pobrania

 

EGZAMIN EKSTERNISTYCZNY - INFORMACJE

WNIOSEK

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, od września 2012 r. do systemu oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ).
Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki.

 

CZYM DOKŁADNIE JEST KWALIFIKACJA?

Kwalifikacja w zawodzie to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. W poszczególnych zawodach wyodrębnia się: jedną, dwie lub trzy kwalifikacje

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że uczeń, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mógł wykonywać więcej niż jeden zawód.

Uzyskanie kwalifikacji potwierdzane jest świadectwem wydanym przez komisję egzaminacyjną w ramach egzaminów zewnętrznych w zakresie każdej kwalifikacji.

Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia pozwoli uzyskać dyplom technika w danym zawodzie.

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji (K). Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (np. K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu: dyplomu w danym zawodzie lub dyplomu technika.

 • Bezpłatne kształcenie.
 • Forma kształcenia: w miarę możliwości dostosowana do potrzeb słuchaczy: zaoczna, zjazdy co 2 tygodnie.
 • Nie wymagana jest matura
 • Nie przeprowadza się kartkówek, sprawdzianów.
 • Możliwość pogodzenia nauki na KKZ ze studiami.
 • Można jednocześnie kontynuować naukę w szkole policealnej w zawodach technik: rachunkowości, administracji oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli.
 • Nowoczesna baza dydaktyczna szkoły.