Regulaminy konkursów

Konkurs "Ekologia wokół nas"

Regulamin konkursu „Szkolny Master Szef”

Zapytanie ofertowe

Bratoszewice, dn. 08.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach zaprasza do złożenia ofert (podanie cennika) artykułów spożywczych/ artykułów piekarniczych/ produktów mięsnych na 2020 rok. Warunkiem zawarcia umowy jest dowóz produktów do szkoły.

Jednocześnie z podaniem cennika prosimy o informacje, z jakim wyprzedzeniem należy składać u Państwa zamówienie.

Ofertę prosimy przesłać na adres: Zespół Szkól Nr 1 w Bratoszewicach, plac Staszica 14 albo zs1bratoszewice@szkoly.lodz.pl do 30.11.2019 r.


Magdalena Mackiewicz
dyrektor szkoły

 

Zapytanie ofertowe

Zbiorcze zestawienie ofert na dostawę opału na 2020r dla Zespołu Szkół Nr 1

POBIERZ

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówień powyżej 15 000 euro i poniżej 30 000 euro

1.Zamawiający : Zespół Szkól Nr 1 im Batalionów Chłopskich zaprasza do złożenia oferty na: Dostawę opału na 2020r

2.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału zgodnie z Polską Normą PN-82/G 97001-3 w ilości szacunkowej 220 ton miału, polegająca na sukcesywnych dostawach (dokładne ilości określa każdorazowo Zamawiający), do składu zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem opału, rozładunkiem do magazynu zamawiającego ponosi Wykonawca. Magazyn opału Zamawiającego pozwala na rozładunek samochodu do 7 ton. Wymiary drzwi : szerokość 2,77m wysokość 2,57 m. Wykonawca zobowiązuje się do rozładunku opału do magazynu opału Zamawiającego na swój koszt. Dostawy opału muszą spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty. Podane ilości opału mogą ulec zmianie o około 20% w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający informuje, że w/w ilość jest podana tylko i wyłącznie w celu orientacyjnym a nie wiążącym strony. Zamawiający zastrzega sobie odbiór ilości opału zależnej od jego potrzeb-określanych na ok. 1 tydzień. Oferowany opał musi spełniać parametry jakościowe -typ węgla- 32.1 lub 31.2 (niekoksujacy), zgodnie z PN-82/G97001-3, -wartość opałowa: 25 000 MJ/kg) -granulacja węgla 0-25 mm -zawartość popiołu do 9 %, -zawartość siarki do 0,6 % -wilgotność: do 12 % -niska spiekalność - wysoka temperatura topnienia popiołu. Wyżej wymienione parametry wynikają z warunków eksploatacyjnych posiadanych przez zamawiającego kotłów KWM-SP i VAKO-S Firmy Kotłobud, które posiadają paleniska retortowe. Ponadto producent zastrzegł sobie stosowanie opału nie powodującego spieków. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury. W przypadku uszkodzenia pieca lub awarii spowodowanych przez opał, zamawiający obciąży wykonawcę kosztami naprawy pieca.

 

Szczegóły zamówienia

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach, na jakich przetwarzamy dane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Instrukcja logowania do dziennika elektronicznego

Link do dziennika elektronicznego:

https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatzgierski

Poniższy film prezentuje sposób pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

Informacja

Zespół Szkół Nr 1 w Bratoszewicach informuje o zmianie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych od 1 stycznia 2017.

Regulamin dostępny jest w sekretariacie Szkoły.
Na szkolnej stronie internetowej w zakładce „Dokumenty” znajdują się druki Wniosków o przyznanie świadczeń z ZFŚS.


Magdalena Mackiewicz
Dyrektor Szkoły

Zespół Szkół Nr 1 z lotu ptaka

 

UWAGA!!!!

Zapraszamy do zapoznania się z nowym rozkładem pociągiem ŁKA

TRASA ŁOWICZ - ŁÓDŹ

TRASA ŁÓDŹ - ŁOWICZ