Nowe technologie

Projekt
Nowe technologie –praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniów techników realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Projekt obejmie łącznie 50 uczestników ( 28 kobiet i 22 mężczyzn) z ZSP nr 3 w Łodzi i ZS nr 1 w Bratoszewicach.
Uczestnicy odbywać będą zajęcia w grupach 10-cio osobowych

 

1. Uczniowie uczestniczyć będą w:

I. Zajęciach z zakresu wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

( 32h zajęć, 4 spotkania po 8 h)

 

W ramach zajęć uczniowie nauczą się:

 1. wskazywać technologiczne możliwości wykorzystania w produkcji energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii
 2. wskazywać zalety produkcji energii ze źródeł odnawialnych
 3. montować modele systemów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych
 4. wyjaśniać zasady przekształcania energii
 5. badać wpływ różnych czynników na sprawność, efektywność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w różnych systemach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
 6. dostrzegać zależności przyczynowo – skutkowe w prowadzonych eksperymentach i formułować wnioski na podstawie przeprowadzonych doświadczeń
 7. organizować stanowisko pracy zgodnie z instrukcjami i zasadami BHP
 8. korzystać z instrukcji, literatury z wykorzystaniem technologii informatycznych

 

Zajęcia w formie ćwiczeń odbywać się będą z wykorzystaniem nowoczesnych zestawów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów przekształcania energii, pozyskiwania energii cieplnej z otoczenia, z energii słonecznej, technologii wodorowych, wiatrowych, wodnych i technologii ogniw paliwowych.

 

II. Zajęciach  z zakresu chemii spożywczej

 (16 h zajęć, 2 spotkania po 8h)

 

W ramach zajęć uczniowie nauczą się:

 1. wymieniać sposoby identyfikacji składu pierwiastkowego substancji mineralnych i organicznych zawartych w żywności
 2. projektować sposoby wykrywania wybranych substancji organicznych i nieorganicznych w żywności
 3. wykonywać bezpieczne doświadczenia ilustrujące sposoby przetwarzania żywności i służące identyfikacji substancji oznaczanych w żywności
 4. wskazywać i wyjaśniać rolę stosowanych dodatków do żywności
 5. wyjaśniać procesy przetwarzania żywności oraz procesy jej trawienia

Zajęcia w formie ćwiczeń odbywać się będą z wykorzystaniem nowoczesnych zestawów do eksperymentów na obecność tłuszczów i dodatków spożywczych w pokarmach oraz na obecność substancji pobudzających w  napojach.


III. Zajęciach  z zakresu oceny warunków atmosferycznych i wpływu na organizm

 (16 h zajęć, 2 spotkania po 8h)

 

W ramach zajęć uczniowie nauczą się:

 1. wykonywać pomiary elementów klimatu, pogody oraz rejestrować i analizować uzyskane wyniki
 2. wskazywać zależność samopoczucia i zdrowia człowieka od parametrów pogody
 3. stosować nowoczesne technologie do pomiarów i analizy uzyskanych wyników

Zajęcia w formie ćwiczeń odbywać się będą z wykorzystaniem nowoczesnych zestawów edukacyjnych do pomiaru tlenu i CO2 w atmosferze, pomiaru hałasu, pogody i zanieczyszczeń powietrza.

 

Zajęcia eksperymentalne odbywać się będą w pracowniach specjalistycznych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego z wykorzystaniem nowatorskich zestawów edukacyjnych do przeprowadzania eksperymentów z w/w przedmiotów.

 

IV. Konsultacjach indywidualnych

 (2 h wsparcia)

Doradca zawodowy w szkole obejmie wsparciem każdego ucznia uczestniczącego w projekcie. Podczas zajęć opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Dodatkowo Doradca wesprze uczniów w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych.

 

V. Praktykach, w tym również w szkoleniu BHP, w kluczowych firmach z woj. łódzkiego, wykorzystujących nowoczesne technologie.

(54h praktyk podczas ferii zimowych)

 

Podsumowanie zajęć dla 1 ucznia
w okresie październik 2014 – czerwiec 2015

 

Uczeń uczestniczyć będzie łącznie w:
- 8 zajęciach w ŁCDNiKP
- 2 godzinach doradztwa zawodowego na terenie szkoły
- 54 godziny praktyk podczas ferii zimowych