Projekt  „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa  XI Edukacja  Kwalifikacje Umiejętności,Poddziałanie. XI.3.1. Kształcenie zawodowe

W dniu 7 listopada 2016 r.  p. Burmistrz gminy Stryków Andrzej Jankowski podpisał umowę z Województwem Łódzkim  o dofinansowanie naszego  Projektu „Profesjonalni zawodowcy”, w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe. Projekt będzie realizowany w naszej szkole od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2018 r. i obejmie swoim działaniem 41 uczniów i 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych.  Łączna wartość projektu 281 068,43 zł w tym dofinansowanie ze środków europejskich  238 908,16 zł (85%), ze środków dotacji celowej 14 025,45 zł (4,99%); wartość wkładu własnego 28 134,82 zł  co stanowi 10,01%.W wyniku realizacji projektu młodzież  zwiększy swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe,  a w konsekwencji poprawi zdolność do  zatrudnienia.

W wyniku realizacji projektu:

 • doposażona zostanie  pracownia technologii gastronomicznej dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych. Zakupiony sprzęt dydaktyczny będzie służył do  przygotowana stanowisk egzaminacyjnych w ramach  kwalifikacji T.06. Sporządzanie potraw i napojów (zakupione zostaną m.in. trzony kuchenne i innych środków dydaktyczne określone w projekcie);
 • doposażone zostaną warsztaty szkolne dla zawodu Technik rolnik  w niezbędne środki dydaktyczne związane są z nabyciem umiejętności wykonywania zabiegów polowych na polu szkolnym w ramach kwalifikacji R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej m.in. agregat uprawowy do upraw przedsiewnych, pług obracalny, opryskiwacz i inne;
 • młodzież będzie uczestniczyła w dodatkowych zajęciach praktycznych przygotowujących ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (T.06 i R.03),  korzystając
  z zakupionych środków dydaktycznych celem podwyższenia swoich umiejętności zawodowych;
 • trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas różnych form doskonalenia  nabędzie nowe kwalifikacje zawodowe (z zakresu BHP i podstaw techniki sztuki barmańskiej) i będą przygotowywać uczniów  do kształtowania dodatkowych umiejętności zawodowych (barmańskich i obsługi opryskiwaczy) wykraczających poza program nauczania. Udział w tych formach doskonalenia przygotuje nauczycieli do lepszego wykorzystania zakupionego sprzętu.
 • 41 uczniów weźmie udział w 150 godzinnych stażach  zgodnie z kierunkiem kształcenia.
  W ramach współpracy   z wybranymi lokalnymi firmami uczniowie zostaną dobrze przygotowani  do funkcjonowania na rynku pracy.
 • uczniowie otrzymają wsparcie  w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy  w zakresie:
  • nabycia  dodatkowych  kwalifikacji   obsługi wózków jezdniowych przez 8 osób potwierdzonych certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego;
  • przygotowania do wykorzystania zaawansowanych funkcji EXCEL`a w pracy zawodowej -13 os.;
  • wyposażenia  w  praktyczną wiedzę z zakresu  budowy, konserwacji oraz  praktycznych umiejętności i prowadzenia oprysków chemicznych -12 osób;
  • przygotowania do przyszłej pracy samodzielnej pracy w barze – 10 osób;
  •  przygotowania do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie -28 osób.

 

W wyniku realizacji projektu  zwiększy się  jakość kształcenia zawodowego oraz możliwość zatrudnienia 41 uczniów poprzez podniesienie ich kompetencji i umiejętności zawodowych.