Projekt  „Profesjonalni zawodowcy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa  XI Edukacja  Kwalifikacje Umiejętności,Poddziałanie. XI.3.1. Kształcenie zawodowe

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy - uczeń

Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel

Załącznik nr 3 Deklaracja ucznia

Załącznik nr 4 Deklaracja nauczyciela

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika projektu

Załącznik nr 6 Upoważnienie do przetwarzenia danych osobowych

 

Dokumentacja dot. staży

Regulamin stażu

Załącznik nr 2_Harmonogram_realizacji_staży

Załącznik nr 3_Dziennik_stażu

Załącznik nr 4_Listy_obecności

Załącznik nr 5_Zaświadczenie_potwierdzające_odbycie stażu

Załącznik nr 7_Wniosek_o_przyznanie_stażowego

Załącznik nr 8_Wniosek_o_zwrot_kosztów_przejazdu