Projekty

Wyrównać szanse

 1

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Projekt „Wyrównać szanse” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W dniu 27 grudnia 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wyrównać szanse” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Łódzki).


Stronami umowy są Województwo Łódzkie pełniące funkcję „Instytucji Pośredniczącej” oraz Powiat Zgierski występujący w roli „Beneficjenta”. Projekt ten jest określony w Priorytecie IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” i zawiera się w Działaniu 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.


Projekt jest realizowany przez Powiat Zgierski od stycznia do grudnia 2012 roku, w Zespole Szkół nr 1 w Bratoszewicach będącym jego jednostką organizacyjną i współtwórcą projektu.

 

Jako cel główny przyjęto zwiększenie efektywności szkolnictwa zawodowego poprzez podniesienie kwalifikacji z uwzględnieniem potrzeb regionalnej gospodarki.
Całkowita wartość projektu wynosi 331 860 PLN (w tym kwota 289 547,88 PLN stanowi dofinansowanie, a wkład własny Powiatu Zgierskiego to 42 312,16 PLN). Wsparciem objęto 132 uczniów (58 dziewcząt i 74 chłopców), którzy będą uczestniczyli w dodatkowych zajęciach:
  • M a t e m a t y k i,
  •  P r z e d s i ę b i o r c z o ś c i,
  • I n f o r m a t y k i - ICT,
  • J ę z y k ó w   o b c y c h: rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego.

 

W ramach projektu, w zakresie każdego przedmiotu, zapewnione są podręczniki, słowniki językowe i pomoce dydaktyczne, a po zajęciach bezpłatny transport do domu. Przedsięwzięcie ułatwi uczestnikom wejście na rynek pracy w przyszłości, a ponadto przyniesie dodatkowe, wymierne korzyści dla wszystkich uczniów. Sprzęt zakupiony w celu prowadzenia zajęć może być wykorzystywany w działalności edukacyjnej szkoły przez wiele lat.
Szczegółowe informacje dostępne w „Regulaminie uczestnictwa i rekrutacji” (w załączniku poniżej) lub w Biurze Projektu zlokalizowanym w ZS Nr 1 w Bratoszewicach (sala nr 4) – tel. 42 2888170; 42 719 89 83.
Zapraszamy – zachęcamy - warto nie przegapić szansy 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i więcej o projekcie na stronie http://www.powiat.zgierz.pl/     w zakładce aktualności unijne

Podsumowanie realizacji pojektu w roku szkolnym 2011/2012 - plik PDF kliknij, aby otworzyć lub pobrać
 
Projekt "Wyrównać szanse" - artykuł z Pulsu Powiatu miesięcznika promocyjno-informacyjnego powiatu zgierskiego (Nr 4, wrzesień 2012)
2