TECHNIKUM AGROBIZNESU ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )


zawód: Technik Agrobiznesu:

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy (do wyboru), biologia lub informatyka.
Proponowane przedmioty rozszerzone (do wyboru dwa): biologia, język angielski, geografia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:
Prowadzenie produkcji rolniczej.
Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.


Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Agrobiznesu oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku angielskim, uznawany w całej Unii Europejskiej

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T oraz ukończyć kurs „ Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych , poletku szkolnymoraz praktyki zawodowe  ( w klasie III – 160 godz.).  


Absolwent ma możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03.Prowadzenie produkcji rolniczej może:

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: