TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/ 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

 1. prezentacja  o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
  - ciekawostka 3
 5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Zespole Szkół Nr 1
  w Bratoszewicach
 6. inne  materiały:
  - film prezentujący zawód technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Zawód: Technik Mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub technika. .

Proponowany przedmiot rozszerzony: biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

5 letnie po szkole podstawowej

Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

pod koniec pierwszego półrocza klasy V


Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T i B oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych , polu szkolnym, Firmie AGROMARKET Jaryszki oraz praktyki zawodowe  (280 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane w firmach, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych oraz samochodowych m.in. novaFarm, AGRO-MOTORS.

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: