TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI ( 4 letnie po szkole gimnazjalnej / 5 letnie po szkole podstawowej )

zawód: Technik Mechanizacji rolnictwa i agrotroniki


Przedmioty punktowane: język polski, matematyk, język obcy (do wyboru), informatyka lub biologia.

Proponowane przedmioty rozszerzone (do wyboru dwa): biologia, informatyka, język angielski, matematyka.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:
Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie– pod koniec drugiego półrocza klasy III, 
Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie -  pod koniec pierwszego półrocza klasy IV. 

Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T i B oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych , poletku szkolnym, Firmie AGROMARKET Jaryszki oraz praktyki zawodowe  (w klasie III – 160 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane w firmach, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych oraz samochodowych m.in. novaFarm, AGRO-MOTORS.