TECHNIKUM ROLNICZE - 4 letnie 

zawód: Technik Rolnik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyk, język obcyobcy (do wyboru), biologia lub chemia.

Proponowane przedmioty rozszerzone (do wyboru dwa): biologia, język angielski, geografia, chemia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:
RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej – pod koniec drugiego półrocza klasy III, 
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej pod koniec pierwszego półrocza klasy IV. 
Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Rolnika.

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T oraz ukończyć kurs „ Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych , poletku szkolnym, Firmie AGROMARKET Jaryszki oraz praktyki zawodowe  (w klasie II – 2 x po 80 godz., w klasie III – 160 godz.).  
Praktyki zawodowe realizowane są przede wszystkim w indywidualnych gospodarstwach rolnych .


Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: