Technik rolnik

 

TECHNIKUM ROLNICZE - 4 letnie

zawód: Technik Rolnik


- wykonuje prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzi i obsługuje pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- prowadzi sprzedaż produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
- organizuje i nadzoruje produkcję roślinną i zwierzęcą;
- podejmuje decyzję na podstawie rachunku ekonomicznego.


Przedmioty punktowane: język polski, j. obcy (do wyboru), biologia, chemia lub matematyka


Proponowane przedmioty rozszerzone: język angielski, biologia.


Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:
R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej – pod koniec drugiego półrocza klasy III,
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej pod koniec pierwszego półrocza klasy IV.
Po zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika Rolnika.


Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T oraz ukończyć kurs „ Kombajnisty”


Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych , poletku szkolnym, Firmie AGROMARKET Jaryszki oraz praktyki zawodowe  (w klasie II – 2 x po 80 godz., w klasie III – 160 godz.). 
Praktyki zawodowe realizowane są przede wszystkim w indywidualnych gospodarstwach rolnych .


Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie:
 - prowadzenie własnych gospodarstw rolnych z produkcją roślinną i zwierzęcą,
 - prowadzenie ferm drobiu, zwierząt futerkowych i hodowla koni,
 - prowadzenie gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych,
 - możliwość podjęcia pracy w firmach pracujących na rzecz rolnictwa, np.: instytucjach związanych z rozrodem zwierząt, centralach nasiennych, wytwórniach mieszanek paszowych, laboratoriach związanych z badaniem zasobności gleb, wartości pokarmowej pasz, oceną  jakości  mleka, itp.
 - prowadzenie działalności usługowej maszynami rolniczymi, prowadzenie działalności handlowej produktami rolnymi i środkami produkcji.

 

galeria/15_16/20160201_15.jpg

 

galeria/15_16/20150912_01.JPG

 

Zajęcia praktyczne

 
ZAPRASZAMY!!!