TECHNIK ROLNIK  (5-letnie technikum)

Zarejestruj się: https://lodzkie.edu.com.pl/


 

TECHNIK ROLNIK

 1. prezentacja  o zawodzie
 2. krótki test "Czy masz posiadasz predyspozycje do zawodu"
 3. predyspozycje do wykonywania zawodu
 4. ciekawostki  branżowe
  - ciekawostka 1
  - ciekawostka 2
  - ciekawostka 3
 5. Technik Rolnik w Bratoszewicach
 6. inne  materiały:
  film prezentujący zawód technik rolnik

Zawód: Technik Rolnik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub technika.

Proponowany przedmiot rozszerzony: biologia.

Uczeń przystępuje do egzaminów kwalifikacyjnych:

Kwalifikacja

5 letnie po szkole podstawowej

Prowadzenie produkcji rolniczej

pod koniec drugiego półrocza klasy III

Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

pod koniec pierwszego półrocza klasy VPo zdaniu obu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Technika rolnika

Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T i B oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”

Kształcenie praktyczne: obejmuje zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych, polu szkolnym, w gospodarstwach rolnych,  Firmie AGROMARKET Jaryszki oraz praktyki zawodowe  (280 godz.).  

Praktyki zawodowe realizowane w gospodarstwach rolnych,  firmach, które doskonalą umiejętności z zakresu obsługi maszyn i pojazdów rolniczych oraz samochodowych m.in. novaFarm, AGRO-MOTORS.

Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w: