Branżowa Szkoła I Stopnia- 3 letnia


zawód: Rolnik

Przedmioty punktowane: język polski, matematyk, język obcy (do wyboru), biologia lub technika.

Uczeń przystępuje do egzaminu kwalifikacyjnegopod koniec nauki, w kwalifikacji
Prowadzenie produkcji rolniczej, który pozwala na przejmowanie gospodarstw rolnych, zakup ziemi, korzystanie ze wszystkich programów unijnych.


Po zdaniu kwalifikacji uczniowie otrzymują tytuł Rolnika oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu w języku angielskim, uznawany w całej Unii Europejskiej


Kształcenie praktyczne obejmuje:zajęcia praktyczne realizowane w wyposażonych pracowniach, warsztatach szkolnych, poletku szkolnym, w firmach oraz praktyki zawodowe   realizowane w firmach i w indywidualnych gospodarstwach rolnych .


Uczeń w trakcie nauki może uzyskać prawo jazdy  kat. T oraz ukończyć kurs „Kombajnisty”

Absolwent ma możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji po potwierdzeniu kwalifikacji RL.03.Prowadzenie produkcji rolniczej oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego może:


Absolwent  po skończeniu szkoły może podjąć pracę w zakresie: