Zasady rekrutacji:

 

Ankieta dla uczniów klas pierwszych
PODANIE - Technikum
PODANIE - Liceum
Regulamin rekrutacji
Procedura naboru do Zespołu Szkół Nr 1 w Bratoszewicach uczniów przybywających z zagranicy
Lista podmiotów wybranych do wykonywania badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodtsawowych
Deklaracja - religia


https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/

 

Najważniejsze informacje

Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025

Terminy

 

od 22 kwietnia 2024 r.
do 21 maja 2024 r. do godz. 12.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany).

do 29 maja 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych ora okoliczności wskazanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

od 3 czerwca 2024 r.  
do 14 czerwca 2024 r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych.

od 3 lipca 2024 r.
do 8 lipca 2024 r.

Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 3 lipca 2024 r.
do 9 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo (kopię) ukończenia szkoły ponadpodstawowej i o zaświadczenie (kopię) o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

15 lipca 2024 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 15 lipca 2024
do 18 lipca 2024 r. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem  wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego
o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w postępowaniu rekrutacyjnym.

19 lipca 2024 r.  do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Pytania na temat rekrutacji w województwie łódzkim można kierować do:

 

 


Dlaczego my?

Rozwijamy pasje

Osiągamy sukcesy

Wyjeżdzamy na praktyki i staże zawodowe

Uczestniczymy w kursach kat. T i B

Rozwijamy pasje

Uczestniczymy w kursach barmańskich

Bierzemy udział w ciekawych wydarzeniach

Uczestniczymy w kursach na wózki widłowe