Biblioteka

 • GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek: 9.00 – 14.30
Wtorek: 8.00 – 14.30
Środa: 8.00 – 14.30
Czwartek: 8.00 – 13.30
Piątek: 8.30 – 14.30

Dodatkowo biblioteka oferuje możliwość korzystania z Multimedialnego Centrum Informacyjnego w czytelni (4 stanowiska) oraz kserokopiarki.

Zapraszamy  !

 • ZBIORY

Liczba woluminów wynosi 12 387.  Spośród zbiorów bibliotecznych polecamy: encyklopedie i słowniki, wydawnictwa popularno-naukowe, literaturę piękną, mediatekę, ok. 12 tytułów czasopism, materiały zgromadzone z myślą o nauczycielach (z dziedziny pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów ), kroniki szkoły, publikacje dla rodziców z zakresu wychowania, psychologii, uzależnień.

 

 • FORMY DZIAŁALNOŚCI

- udostępnianie zbiorów,

- działalność informacyjna,

- udział w edukacji czytelniczej i medialnej,

- organizowanie różnych form pracy zespołowej i zbiorowej ( gazetki, konkursy, imprezy, projekty, wystawy).

 

 • UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

- wypożyczenia indywidualne dla uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców,  

- udostępnianie książek w lub czasopism tylko na miejscu w czytelni,

- udostępnianie informacji i dokumentów z Internetu,

- wypożyczaniu pozycji bibliotecznych na zajęcia edukacyjne,

- doradzanie i pomoc w wyborze lektur czy innych materiałów.

 

 • REGULAMIN BIBLIOTEKI

§ 1.
Funkcje biblioteki

1. Biblioteka jest pracownią szkolną.

2. Służy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, zaspokojeniu potrzeb i zainteresowań czytelniczo-informacyjnych uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

3. Użytkownikami biblioteki są uczniowie szkoły, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.

 

 § 2.
Obowiązki nauczyciela-bibliotekarza

1. Prace organizacyjne:

 • gromadzenie zbiorów piśmienniczych i audiowizualnych,
 • ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • selekcja i kontrola zbiorów,
 • konserwacja zbiorów,
 • organizacja warsztatu informacyjnego,
 • organizacja udostępniania zbiorów,
 • planowanie pracy, sprawozdawczość biblioteki,
 • odpowiedzialność materialna za zbiory,
 • opieka nad  bibliotecznym Multimedialnym Centrum Informacyjnym.

2. Praca pedagogiczna:

 • udostępnianie zbiorów do domu oraz prezencyjne w czytelni,
 • udzielanie informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych,
 • informowanie czytelników o nowych nabytkach,
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 • przysposobienie czytelnicze i informacyjne,
 • dostarczanie nauczycielom materiałów do zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 • prowadzenie propagandy wizualnej zbiorów,
 • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
 • gromadzenie i rozwijanie własnego warsztatu pracy (fachowego księgozbioru, pomocy dydaktycznych),
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
 • wyrabianie oraz pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną (np. konkursy biblioteczne, czytelnicze).

 

§ 3.
Organizacja biblioteki

1. Biblioteka szkolna zajmuje cztery pomieszczenia: czytelnię, wypożyczalnię i dwa magazyny.

2. W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek.

3. Biblioteka gromadzi dokumenty piśmiennicze i niepiśmiennicze dostosowane do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych (lektury szkolne, wydawnictwa informacyjne, literaturę piękną i popularnonaukową, czasopisma, literaturę pedagogiczną dla nauczycieli, zbiory audiowizualne). 

§ 4.
Prawa i obowiązki użytkownika biblioteki.

  Zasady pracy z uczniami

1. Wypożyczalnia

 • Ze zbiorów biblioteki mają prawo korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, a także rodzice uczniów i przedstawiciele społeczności lokalnej w okresie od września do połowy czerwca.
 • Do biblioteki wchodzi się bez okryć wierzchnich oraz bez jedzenia.
 • W wypożyczalni należy zachowywać się cicho i spokojnie.
 • Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone materiały biblioteczne. Za zniszczone lub zagubione książki czytelnik zobowiązany jest oddać takie same lub zapłacić karę w wysokości ustalonej przez Radę Pedagogiczną.
 • Wszystkie książki powinny być zwrócone do biblioteki w terminie wskazanym przez bibliotekarza (na ok.2 tyg. przed zakończeniem roku szkolnego). Zmiana terminu zwrotu książek może nastąpić tylko na wniosek nauczyciela.
 • W bibliotece nie ma wolnego dostępu do półek, za wyjątkiem czasopism.
 • Książki wolno wypożyczać tylko na swoje nazwisko i nie wolno ich oddawać innym osobom.
 • Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 1 miesiąca. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą bibliotekarza można wypożyczyć większą ilość książek.
 • Termin zwrotu książek można przedłużyć, o ile nie ma na nie zamówień.
 • W celu sprawnej i szybkiej obsługi należy stosować się do uwag i poleceń bibliotekarza.
 • Godziny pracy wypożyczalni są uwzględnione w planie organizacji pracy szkoły

2. Czytelnia

 • Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz przedstawiciele społeczności lokalnej.
 • W czytelni może przebywać tylu uczniów, ile jest miejsc siedzących przy stolikach.
 • Do czytelni wchodzi się bez okryć wierzchnich, jedzenia oraz napojów.
 • W czytelni obowiązuje cisza.
 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki tzn. księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów wypożyczalni.
 •   Czytelnik ma wolny dostęp do zbiorów znajdujących się na regałach otwartych (czasopisma) a do innych do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.  
 • Czytelnik odpowiada za książki i czasopisma, z których korzysta.
 • W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest odkupić takie same lub inne wskazane przez bibliotekarza.
 • Godziny pracy czytelni są uwzględnione w planie organizacji szkoły.

3. Multimedialne Centrum Informacyjne

 • Ze stanowisk komputerowych w bibliotece szkolnej mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zgodnie z instrukcją BHP.
 • Użytkownik ma prawo korzystać z sieci Internet oraz komputerowych programów edukacyjnych.
 • Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 • Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej 2 osoby.
 • Użytkowników MCI obowiązuje zachowanie ciszy.
 • Zabrania się wykorzystywania komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, gadu-gadu, czat itp.), gier i zabaw, przeglądania stron zawierających treści niezgodnych z prawem.
 • Można korzystać wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian właściwości konfiguracji komputera.
 • Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności, naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania danych.
 • Zabrania się używania własnych dyskietek, płyt CD oraz innych nośników danych.
 • Możliwe jest drukowanie za zgodą nauczyciela bibliotekarza pojedynczych egzemplarzy materiałów dydaktycznych.
 • Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 • Za umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik lub jego ustawowi opiekunowie odpowiadają finansowo.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz lub administrator sieci ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, może nałożyć karę w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania z Multimedialnego Centrum Informacyjnego.

 

§ 5.
Zasady współpracy z nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami

1. Zasady współpracy z nauczycielami.

 • Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
 • Współpraca nauczycieli wszystkich przedmiotów z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu informacyjno-bibliograficznego.
 • Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 • Uczestniczenie w organizacji imprez okolicznościowych zgodnie z zapisami w planie      
  pracy szkoły.

2. Zasady współpracy z rodzicami

 • Pomoc w doborze literatury, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji pedagogicznych i psychologicznych. 
 •  Popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 •  Przekazywanie informacji rodzicom o stanie czytelnictwa uczniów.

3. Zasady współpracy z innymi bibliotekami

 • Wspólne organizowanie imprez czytelniczych.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.