ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 1 im. BATALIONÓW CHŁOPSKICH  W BRATOSZEWICACH

§ 1

1. Rada Rodziców jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w  Bratoszewicach

2. Działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września1991 r.

( Dz.U. Nr 199, poz.2046 z dnia 13.09.2004r. z pózn. zm.)

 

§ 2

CELE I ZADANIA

 1.Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

2. Szczególnym ceem rady rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

a) pobudzanie i organizowanie forum aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy,

c) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich :

 • znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole  i w klasie, uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,

 • znajomość regulaminów szkolnych, „Wewnątrzszkolny system  oceniania”

 • uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 3

  KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

1. Rada Rodziców może występować do dyrektora lub innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;

 •  uchwalenie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści  i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

 • opiniowanie pracy nauczycieli (na wniosek dyrektora szkoły) w związku z awansem zawodowym;

 • opiniowanie programów innowacyjnych planowanych w szkole.

 

§ 4

TRYB WYBORU RADY RODZICÓW

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców Zespołu Szkół jest zebranie rodziców oddziału, które wybiera spośród siebie Oddziałową Radę Rodziców składającą się z trzech osób : przewodniczącego, skarbnika, sekretarza.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu oddziałowych rad rodziców wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.

3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (opiekun prawny).

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym (wrzesień).

5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

7. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

§ 5 

WEWNĘTRZNA STRUKTURA RAD RODZICÓW

1. Rada Rodziców wybiera na swym pierwszym posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców:

 • przewodniczącego,

 • z-cę przewodniczącego,

 • sekretarza,

 • oraz inne organy (komisje).

2. W sprawach personalnych głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Rodziców.

3. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.

4. Zebrania Rady Rodziców odbywają się co najmniej 1 raz na kwartał.

5. Z uwagi na potrzeby, w celu podjęcia ważnych uchwał lub przekonsultowania decyzji a także na wniosek dyrektora szkoły zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane częściej.

6. Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę Rady Rodziców i pracę Prezydium oraz reprezentuje Radę przed dyrekcją szkoły, organem nadzorującym  i prowadzącym oraz na zewnątrz szkoły. Podpisuje w jej imieniu dokumenty.

7. W posiedzeniu Rady Rodziców i jego Prezydium bierze udział dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

 

§ 6  

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

1.Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał. Uchwały zapadają  w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy zapewnieniu uczestnictwa   w głosowaniu co najmniej 50% + 1 uprawniony do głosowania.

2. Powyższa zasada obowiązuje również przy podejmowaniu uchwał przez Prezydium Rady Rodziców.

3.W przypadku podjęcia przez Radę Rodziców lub jej Zarząd uchwały sprzecznej  z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor szkoły może zawiesić jej wykonanie, a w terminie 7 dni uzgodnić z Radą Rodziców dalszy tok postępowania. W  przypadku jeśli waga sprawy i terminy nie pozwalają na odkładanie sprawy, tok postępowania można uzgodnić z Prezydium.

4. Przy podejmowaniu uchwał głos dyrektora szkoły oraz innych zaproszonych do współpracy osób jest głosem doradczym.

5. Postanowienia wynikające z uchwał, bądź inne z nimi nie kolidujące może podejmować przewodniczący.

 

§ 7 

ODDZIAŁOWE RADY RODZICÓW

1. Na terenie klasy działają Oddziałowe Rady Rodziców składające się z trzech przedstawicieli rodziców wyłonionych na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu ogólnym rodziców danej klasy. Tryb wyłaniania – głosowanie jawne.

2. Do Rady Rodziców mogą kandydować członkowie Oddziałowych Rad Rodziców.

3. Do zadań Oddziałowych Rady Rodziców należy:

 • współdziałanie w programowaniu i organizowaniu życia klasy;

 • współdziałanie w realizacji programów nauczania oraz sprawowaniu opieki nad klasą;

 • udzielanie pomocy samorządowi klasowemu;

 • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby klasy i dysponowanie nimi.

 

§ 8 

FUNDUSZE RADY RODZICÓW

1.Rada Rodziców, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, gromadzi na swoim koncie bankowym fundusze.

2. Fundusze Rady Rodziców mogą pochodzić:

 • ze składek rodziców,

 • darowizn,

 • dotacji,

 • dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców.

3. Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego.

4. Rodzice, których dziecko uczęszcza do szkoły płacą:

 • 100% składki za pierwsze dziecko,

 • 50% składki za drugie dziecko,

 • nie płacą za trzecie i każde następne.

5. Gromadzone przez Radę Rodziców fundusze przeznaczone mogą być na:

 • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników  i zapomóg;

 • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, jak festyn sportowo-rekreacyjny, z okazji Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego, Finały szkolne olimpiad i konkursów  przedmiotowych, sportowych itp.;

 • finansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych;

 • nagrody rzeczowe dla wyróżniający się uczniów i zespołów artystycznych sportowych;

 • częściowe sfinansowanie klasowych wycieczek dydaktycznych, turystycznych i zawodowych;

 • zakupy książek, środków dydaktycznych, sprzętu telewizyjnego, wideo oraz komputerów;

 • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości oraz podróże służbowe uczniów i przedstawicieli Rady Rodziców;

 • zakup prasy i periodyków na wyposażenie gabinetów przedmiotowych;

 • zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu;

 • zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego;

 • finansowanie własnych projektów Rady Rodziców jak budowa nowych pracowni, wyposażanie szkoły w określony sprzęt i aparaturę, remonty bieżące infrastruktury szkolnej, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.;

 • przeznaczenie środków na kapitał założycielski dla utworzenia określonej formy działalności gospodarczej;

 • lokowanie środków w celu ich pomnożenia na korzystnych kontach terminowych lub w postaci zakupu akcji;

 • inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców;

 • dofinansowanie działalności statutowej szkoły;

z zastrzeżeniem, że decyzję o wydatkowaniu 30% wpłaconych przez dany odział składek może  podjąć  oddziałowa rada rodziców.

6.  Sposób wydatkowania środków Rada Rodziców może w części być zależny od życzenia czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

7. Obsługa księgowo rachunkowa funduszy Rady Rodziców

 • Kasę Rady Rodziców prowadzi zatrudniony przez Radę kasjer, który przyjmuje dobrowolne składki rodziców, darowizny. Jest on również odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji kasowej, dokonanie wpłat  i odprowadzanie gotówki do banku.

 • W celu prawidłowego prowadzenia dokumentacji finansowej Rada Rodziców zatrudnia księgowego.

 • Działalność księgowego nadzoruje Prezydium Rady Rodziców a kontroluje Komisja Rewizyjna, która równocześnie ocenia całą działalność gospodarczo-finansową Rady.

 • Każdy dokument bankowy musi być podpisany przez dwie osoby- jedną reprezentującą dyrekcję szkoły i drugą reprezentującą Rade Rodziców.

 • Ewidencja dochodów i wydatków Rady Rodziców prowadzona jest zgodnie  z zasadami prowadzenia rachunkowości.

 • Dokumenty finansowe musza być zaakceptowane przed zaksięgowaniem oraz sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym. Dopuszcza się dokonywanie wydatków na podstawie paragonów lub oświadczeń po uprzednim uzyskaniu zgody ze strony przewodniczącego Rady Rodziców  i dyrektora szkoły.

  8. Walne zgromadzenie upoważnia przewodniczącego i jego zastępcę do dysponowania środkami finansowymi.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia  i zatwierdzenia.

2.Członkowie Oddziałowych Rad Rodziców, prezydium Rady Rodziców, jak  i członkowie komisji rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały.

3. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej ,,RADA RODZICÓW przy Zespole Szkół Rolniczych’’

4. Regulamin Rady Rodziców obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.

 

Data zatwierdzenia
18.09.2007r.

Przewodniczący Rady Rodziców
Zbigniew Rogowski