Projekty

Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy

 

Podsumowanie projektu „Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy”

-doradztwo zawodowe

 

 Projekt „Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy (współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.2), którego realizacja trwa w naszej szkole w terminie od 1 września 2012 do 31 marca 2014r., objął swoim zasięgiem 20 uczniów z klas:  II Technikum Żywienia, II Technikum Logistycznego, II Technikum Ekonomicznego oraz  III Technikum Rolniczego. W ramach projektu   uczestniczyli oni w zajęciach z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych, zawodowych oraz testowania wiedzy i umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z wyborem kariery edukacyjnej oraz przyszłej drogi zawodowej. Celowi temu podczas trwania projektu  służyły trzy indywidualne spotkania  doradztwa zawodowego, poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Określanie zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych (III-IV/2013),

2. Kształtowanie umiejętności świadomego wyboru i poszukiwania pracy (X/2013),

3. Mój Indywidualny Plan Kariery Zawodowej – podsumowanie (I-II/2014).

 

Wspieranie młodzieży w podejmowaniu znaczących w przyszłej karierze decyzji, przygotowanie  do wyboru dalszego kształcenia  oraz określenie przyszłych obszarów zawodowych to najważniejsze zadania przyświecające powyższym zajęciom.

Ostateczne podsumowanie wszystkich działań we wszystkich szkołach, objętych projektem odbędzie się w kwietniu 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

 

                                                                                      E.Wiśniewska-Lenart


 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z wycieczek zawodowych w ramach projektu „ Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy”


Kliknij, aby przejść do prezentacji


Dnia 26 października b.r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi odbyła się konferencja inaugurująca realizację projektu:

 „Uczeń szkoły zawodowej moderatorem lokalnego rynku pracy”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości Szkolnictwa zawodowego. W programie konferencji znalazły się informacje związane z prezentacją projektu, przedstawione przez Panią Elżbietę Paciejewską - Stolarz oraz spodziewanymi efektami jego wdrożenia, przekazane przez Panią Lidię Bartniak.  Interesujących przemyśleń dotyczących znaczenia i zadań doradztwa zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych dostarczyły słuchaczom wypowiedzi Pani Iwony Lanyci oraz Pana Marka Lipca – koordynatora projektu.

 

Naszą szkołę jako uczestnika projektu reprezentowała Pani Dyrektor Magdalena Mackiewicz wraz z nauczycielami: Elżbietą Czesny, Aleksandrą Twardowską, Ewą Wiśniewską-Lenart oraz delegacją uczniów - Bartłomiejem Kujawiakiem i Wiktorem Potakowskim.

Projekt odpowiada na zapotrzebowanie związane z modelem absolwenta szkoły zawodowej, który powinien wykazywać się kwalifikacjami zawodowymi i mobilnością umożliwiającą dalsze kształcenie w celu odnalezienia swego miejsca na rynku pracy. Szkoły zawodowe mają realizować obowiązek doradztwa zawodowego, a powołane do tego celu Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK) prowadzone są przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości lub pedagogów szkolnych.

Szkoły oraz Beneficjenci, wytypowane zostały na bazie rozmów i spotkań (I-IV'11)  z dyrekcjami i gronem pedagogicznym ponad 10 Szkół  z woj. łódzkiego.

 

Projekt obejmuje 4 szkoły zawodowe  województwa łódzkiego :

Zespołu Szkół Nr 1 im.Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach,

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.Wł .Reymonta w Szydłowie,

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im.W. Puchalskiego w Męckiej Woli

Zespołu Szkół Ogrodniczych w Ostrowie.

 

Termin realizacji  od 1 września 2012 r. do 31 marca 2014r.

 

 Zajęcia realizują postulat systemu edukacyjnego w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych, kompetencji zawodowych oraz testowania wiedzy i umiejętności koniecznych do realizacji zadań związanych z wyborem drogi zawodowej i kariery edukacyjnej. Uczniowie przetestują teorię w warunkach rozpoznania silnych i słabych stron lokalnego rynku pracy, nauczą się wyciągać wnioski i operując ICT stworzą linie marketingowe dla lokalnych podmiotów gospodarczych. Nauczą się wyciągać wnioski co do kierunków zmian na lokalnym rynku pracy, których to stają się aktywnymi uczestnikami.


To stworzy im szanse na zaplanowania kariery zawodowej. Projekt wpisując się w realizację programów rozwojowych wszystkich Szkół zakłada realizację zajęć:

  • przedsiębiorczości,
  • informatyki – ICT programowanie,
  • indywidualnego doradztwa zawodowego.

 

W ramach projektu, oprócz ciekawych zajęć, zaplanowane  są atrakcyjne wycieczki do lokalnych pracodawców oraz trzydniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny. Wypracowanymi efektami projektu będą objęci wszyscy uczniowie naszej szkoły, włącznie z tymi, którzy przyjdą do nas do klas pierwszych od września 2013 r.