Kultura bezpieczeństwa

 

Nasza szkoła  od kilku lat uczestniczy w programie edukacyjnym organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi „Kultura bezpieczeństwa”.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest edukacja młodzieży w dziedzinie zagrożeń zawodowych, promowanie idei bezpiecznej pracy, jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowaniu świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych, dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

Zadaniem nauczycieli biorących udział w programie jest przeprowadzenie  do końca marca przynajmniej dwóch lekcji z zakresu prawa i bezpieczeństwa pracy. Do przygotowania zajęć  z młodzieżą nauczyciela wykorzystać mogą podręcznik i multimedialne materiały edukacyjne przygotowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy  .

Zakres tematyczny podręcznika, opracowanego przez CIOP-PIB, określono na podstawie szczegółowej analizy istniejących zapisów programowych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, mieszczących się w zadaniach szkoły. Podręcznik ma strukturę modułową - zawiera zbiór autonomicznych jednostek lekcyjnych, składających się na całość danego zagadnienia, które mogą być zrealizowane w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej, bloku przedmiotowego itp. Każdy z modułów zawiera materiał źródłowy, materiały pomocnicze dla nauczyciela i dla ucznia oraz prezentacje komputerowe. Państwowa Inspekcja Pracy również  opracowała szereg publikacji dotyczący prawnej ochrony pracy adresowany do osób młodych, w tym komiks Moja pierwsza praca oraz cykl krótkich filmów popularyzujących najważniejsze zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy Para na etacie.

 W trakcie całego okresu realizacji programu, nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu mogą również skorzystać z merytorycznej pomocy Państwowej Inspekcji Pracy. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli jak i uczniów.

 

Oprac.  A. Twardowska