Nasi Stypendyści!

Post Image

 

Sześcioro uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium w ramach projektu pt. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Stypendium zostało przyznane 3200 osobom z województwa łódzkiego, które wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w kształceniu zawodowym oraz nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W gronie laureatów znaleźli się:Cyprian Łuczak i Dariusz Gabrysiak  z klasy III Technikum Rolniczego, Sebastian Piestrzeniewicz z klasy III Technikum Mechatronicznego, Katarzyna Jatczyk z klasy III Technikum Żywienia i Organizacji Usług Gastronomicznych, Aleksandra Graczyk z klasy IV Technikum Logistycznego oraz Kamila Kaczmarska z klasy IV Technikum Żywienia i Organizacji Usług Gastronomicznych. 

Projekt ,,Zawodowcy w Łódzkiem- stypendia dla najzdolniejszych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie XI.3.3 Program stypendialny dla uczniów zdolnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnym uczniom, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Wszystkim stypendystom jeszcze raz serdecznie gratuluję!
Anna Wójcik

Post Image